Vyjádření starosty MČ Praha 7 Marka Ječménka k prohlášení 1. náměstka primátora RNDr. Tomáše Hudečka

S velkým překvapením a politováním jsem se prostřednictvím médií seznámil s obsahem prohlášení 1. náměstka primátora hl. m. Prahy RNDr. Tomáše Hudečka, které pan náměstek novinářům zaslal po zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ve čtvrtek 20. září 2012. Na tomto zasedání byl z programu stažen návrh zadání na změnu územního plánu rozvojového území Bubny-Zátory v Praze 7. V této souvislosti mě pan náměstek označil za kmotra, který podporuje podnikatelské zájmy vlastníků pozemků v daném území.   

Toto prohlášení se mě velice dotklo a skutečně nerozumím tomu, co k němu pana náměstka vedlo. MČ Praha 7 se dlouhodobě snaží prosadit, aby byla změna územního plánu velkého rozvojového území Bubny-Zátory pořízena co nejtransparentněji a nejodpovědněji. Již přinejmenším čtyři roky se opakovaně obracíme na hlavní město s požadavkem, aby byl důkladně zpracován standardní územně plánovací podklad, kterým je územní studie. Tento podklad vychází ze zákona i ze stávajícího územního plánu a představuje klíčový krok k dalšímu rozvoji tohoto území. Územní studie by se měla zabývat všemi nezbytnými aspekty plánované urbanizace od dopravní infrastruktury po energie či odpadové hospodářství. K této studii by se navíc mohla MČ Praha 7 adekvátně vyjádřit a zapojit do jejího projednání také občany, kterých se veškeré změny budou citelně dotýkat. Místo toho je však od května tohoto roku pod vedením pana náměstka Hudečka narychlo připravována jakási podkladová studie, která už s ohledem na rychlost a způsob, jakým vzniká, z našeho pohledu nemůže být adekvátním podkladem pro rozvoj takto velkého a důležitého území. Na základě této studie již mají být zadány změny územního plánu, a to i přes to, že možnost sedmé městské části ovlivnit její obsah je minimální a naši občané se k ní s největší pravděpodobností nebudou moci vyjádřit vůbec.

Území Bubny-Zátory bude v Praze 7 do budoucna sehrávat zcela zásadní roli. Oblast má přímou vazbu na významné městské dopravní trasy a je součástí tzv. vnitřního města, v sousedství jeho historického jádra Pražské památkové rezervace. Území o výměře bezmála 100 hektarů tvoří 13% rozlohy celé Prahy 7 a pětinu její urbanizované části. Z tohoto hlediska považuji postup pana náměstka Hudečka za zcela nestandardní a bezprecedentní.
 
Bohužel musím konstatovat, že celá tato záležitost pouze odráží současný přístup vedení hlavního města  ke komunikaci s městskými částmi. O řadě zásadních kroků, které se nás bezprostředně dotýkají, ať už se jedná o budoucnost Štvanice, Holešovické tržnice či Výstaviště, se dozvídáme až z médií. Za velmi zarážející rovněž považuji skutečnost, že magistrát nevyhověl naší žádosti o sejmutí stavební uzávěry v ul. Za Papírnou, kde chceme postavit sociální byty, přestože se jedná o stabilizované území. Naproti tomu byla stavební uzávěra sejmuta v severním okraji rozvojového území Bubny-Zátory, kde plánuje soukromý investor postavit administrativní centrum. 
 
I v kontextu těchto skutečností mě vyjádření pana náměstka Hudečka velmi zaráží a považuji jej za velice nekorektní. 
 
Marek Ječmének
starosta MČ Praha 7