Zastupitelé schválili závěrečný účet roku 2017

Zastupitelé na svém květnovém zasedání projednali a schválili závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2017. Hospodaření města skončilo v loňském roce přebytkem ve výši 96 milionů korun.   

Hospodaření města se pravidelně vyhodnocuje a bedlivě sleduje. Při komentáři závěrečného účtu náměstek pro ekonomiku Miloš Vele zmínil, že v roce 2017 se v hospodaření města podařilo dosáhnout nejlepšího provozního salda, tedy rozdílu mezi běžnými příjmy a výdaji, v novodobé historii města. Částka 185 milionů znamená nárůst o 14 % oproti roku 2016. „Na dobrou úroveň hospodaření Jablonce má jistě pozitivní vliv růst republikové ekonomiky, ale i to že se chováme hospodárně a máme provozní výdaje pod kontrolou,“ poznamenal Vele. V uplynulém roce byl příjem ze státního rozpočtu o 47 milionů vyšší než v roce 2016.

Zadlužení města se v roce 2017 snížilo ze 105 milionů na 75 milionů, byly doplaceny dva úvěry zbývá právě 75 milionový zůstatek úvěru z roku 2009. Revolvingový úvěr Jablonec v uplynulém roce nečerpal. 

Největší investice roku 2017

Mezi největší investice loňského roku se řadí zateplení MŠ Hřbitovní za 17,5 milionu korun, zateplení pavilonu C ZŠ Šumava za více jak 11 milionů, rekonstrukce Vrkoslavické ulice za 6,5 milionu, II. etapa prací na městské tržnici u autobusového nádraží za 4,5 milionu. Opravy radniční fasády a dokončení výměny oken v radniční budově si v loňském roce vyžádaly investice 14,3 milionu korun. Město jako zřizovatel nemocnice poskytlo 10 milionovou investiční dotaci. 

Dařily se i plánované opravy a údržba městského majetku celkem za více než 83 milionů korun. Došlo k opravám mostů v Zeleném údolí a na Tyršově stezce v Kokoníně, opravám opěrných zdí v Luční a Jarní ulici. Probíhaly opravy sociálních zařízení ve školách a školkách, opravy chodníků a dalších komunikací. 

Součástí Závěrečného účtu roku 2017 je i zpráva auditora. Celoroční hospodaření města přezkoumala a bez nedostatků shledala auditorská společnost ATLAS AUDIT s.r.o. Závěr zprávy auditora zní: „Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutární město Jablonec nad Nisou za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. „Při osobním projednání této zprávy auditor konstatoval, že spolupráce ze strany úřadu byla velice dobrá, že veškeré postupy a pravidla jsou v souladu s platnou legislativou a jsou dodržována. Za to musím všem zaměstnancům úřadu poděkovat,“ nezapomněl náměstek Vele v komentáři na zastupitelstvu vyzdvihnout práci odboru ekonomiky a dalších zaměstnanců úřadu.