Zastupitelstvo sedmé městské části schválilo rozpočet na letošní rok

Zastupitelstvo MČ Praha 7 na svém 1. řádném zasedání dne 17. února schválilo rozpočet na rok 2014. Letos sedmá městská část počítá s příjmy ve výši  205 677 tis. Kč. Plánované výdaje na tento rok dosahují výše 359 812,2 tis. Kč. Výsledný schodek ve výši 154 135,2 tis. Kč je v plné výši pokryt z položky „financování“, kterou tvoří vlastní zdroje městské části a úspory z minulých let. Městská část Praha 7 bude tedy i letos hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

„Naším hlavním cílem bylo sestavit vyvážený a odpovědný rozpočet, který bude v maximální možné míře pokrývat aktuální potřeby městské části. Neinvestiční výdaje, především pak provozní náklady na chod úřadu, vybavení, mzdy a služby, byly opět nastaveny v úsporném režimu minulých let. V této souvislosti sehrála pozitivní roli optimalizace chodu úřadu a průběžné snižování počtu úředníků. Díky tomu jsme se mohli zaměřit na potřebné investice do rozvoje městské části. V letošním roce bude největší část kapitálových výdajů využita na dokončení rozpracovaných projektů z minulého roku, nově zařazeny budou prioritní investice se zaměřením na školství, zeleň a revitalizaci veřejných prostranství,“ uvedl zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský.      
 
Rozpočet Prahy 7 na letošní rok zaznamenal proti roku 2013 snížení o 31 491,1 tis. Kč. 
 
Neinvestiční výdaje v celkové výši 254 386,5 tis. Kč jsou určeny na pokrytí běžného provozu městské části. Pod tuto položku spadá mj. zajištění chodu úřadu, sběr a svoz komunálního odpadu, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, pořádání kulturních 
a sportovních akcí, osvětová a preventivní činnost, drobné dopravní projekty, sociální služby, neinvestiční granty či dotace příspěvkovým organizacím.
 
Výdaje na investice jsou letos naplánovány ve výši 105 425,7 tis. Kč. Finanční prostředky by v průběhu roku měly být ještě navýšeny zapojením alternativních zdrojů financování vycházejících z různých grantových a dotačních programů.
 
Městská část zároveň letos přichází se zajímavou novinkou, kterou je tzv. participační část rozpočtu. 
 
„V rámci schválených výdajů byl vyčleněn 1 mil. Kč, o jehož využití rozhodnou samotní občané. Každý bude moci podat návrh podle svých představ, co Praha 7 aktuálně nejvíce potřebuje,“ doplnil zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský.  
 
Konkrétní pravidla tohoto pilotního projektu by měla být připravena na dubnové zasedání zastupitelstva.    
 
Mezi klíčové projekty letošního roku patří dokončení rozsáhlých úprav Ortenova nám., na které je v rozpočtu vyčleněno 17 181,6 tis. Kč, zahájení rekonstrukce vodárenské věže na Letné, kde se počítá s výdaji ve výši 12 181 tis. Kč, či dokončení adaptace prostor pro novou pobočku Městské knihovny v Praze s plánovanými výdaji ve výši 3 901,9 tis. Kč. Významný podíl investic bude opět směrován do školství. Nejvýznamnější realizovanou akcí v této oblasti je rekonstrukce a rozšíření MŠ Kostelní. Na dokončení stavebních prací je v letošním rozpočtu vyčleněno 7 651,3 tis. Kč. Následně ještě proběhne zateplení objektu, podílové financování k dotaci SFŽP činí 7 000 tis. Kč.  
 
V oblasti školství je dále mj. plánováno: 
Rekonstrukce šaten a suterénu v ZŠ Korunovační (7 000 tis. Kč), opravy objektu ZŠ Letohradská (4 641,5 tis. Kč), rekonstrukce osvětlení a elektrických rozvodů v ZŠ Strossmayerovo nám. (3 000 tis. Kč), zateplení a výměna oken v MŠ Na výšinách (zdroje nad rámec dotace OPŽP – 1 377,7 tis. Kč), rekonstrukce toalet a rozvodů vody ve FZŠ Umělecká a MŠ U Studánky (1 000 tis. Kč), rekonstrukce pracovny fyziky v ZŠ Tusarova (822,8 tis. Kč) či zateplení objektu MŠ U Uranie (zdroje nad rámec dotace OPŽP – 228,4 tis. Kč). Pokračovat budou také opravy střech základních škol (5 056,5 tis. Kč) a nákup interaktivních tabulí pro školy (1 000 tis. Kč).
 
Další významné investice MČ Praha 7 v roce 2014: 
Rekonstrukce vnitrobloku U Vody (1 000 tis. Kč), revitalizace zeleně v ul. U letenské vodárny (1 004,5 tis. Kč), revitalizace zeleně před dětským hřištěm Sedmikráska (1 100 tis. Kč), rekonstrukce dětského hřiště Sedmikráska (100 tis. Kč), 2. etapa rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská (8 000 tis. Kč), chodníkový program (6 000 tis. Kč), změna systému vzduchotechniky v domě Fr. Křížka 11 (1 200 tis. Kč) či výstavba výtahu v domě Dukelských hrdinů 1 (2 672 tis. Kč).