Právě se nacházíte:

Rope skipping

1. Rope skipping v ČR Rope skippingové aktivity neboli pohybové aktivity s využitím různě dlouhých švihadel, řadíme nejen k volnočasovým aktivitám, ale i k aktivitám soutěžním.

V roce 2005, kdy byl na UK FTVS založen první rope skippingový oddíl pod vedením Mgr. Jany Černé – Beránkové, která aktivně iniciuje již pět let šíření rope skippingových aktivit prostřednictvím: výuky studentů, vedením oddílu, školením (ČOS, ASPV, TĚLOPRAHA, TĚLOOLOMOUC, celodenní kurzy na www.ropeskipping.cz). Byla vydána metodická DVD, napsány odborné články, natočen pořad v české televizi a rozhovor pro rozhlas. V přípravě je kniha rope skipping.  Letos v lednu tomu byl právě rok od doby, kdy byl rope skipping aplikován jako pohybová aktivita kondičního charakteru do oblasti fitness ve studiu Fanatic v Praze, kde pravidelně probíhají lekce pro veřejnost. Letos v lednu a květnu byla uspořádána první rope skippingová soutěž pro školní mládež za účasti 120 děti.  Není mým zájmem zahltit čitatele výčtem aktivit, které se v oblasti rope skippingu udály, ale považujte to pouze za důkaz mravenčí práce, na konci které stojí odměna v podobě povědomí lidí, kteří řeknou: „ rope skipping“ švihadla to já znám.

Rope skippingové aktivity již dnes můžete vnímat ze třech úhlů pohledu:

a) Prvním je rope skipping, jako kondiční cvičení, které vykonáváme ať už doma či ve fitness centru. Hlavním cílem je ovlivňování pohybových předpokladů, nebo upevňování zdatnosti ať už výkonově či zdravotně orientované.
b) Druhým je rope skipping jako volnočasová aktivita, která má širokou škálu uplatnění. Skákat přes švihadlo můžete téměř kdekoliv a s kýmkoliv. Takové skákání je vnímáno jako hra, jejíž pravidla si mohou cvičenci určovat sami individuálně podle svých záměrů. Ve výsledku ovšem tato hra přináší pozitivní fyziologický efekt.
c) Třetím úhlem pohledu je rope skipping jako soutěžní sport, který má své národní, evropské, ale i světové soutěže jednotlivců a týmů.

2. Švihadla pro rope skipping

Limitujícím faktorem, který stál u prvních kroků při šíření rope skippingových aktivit, byla nekvalitní švihadla. Rope skippingové  (závodní trikové) švihadlo nebylo na území ČR dostupné, proto jsme švihadla začali vyrábět. Dnes si může každý skokan pořídit trikové švihadlo, které je přímo určené na rope skippingové aktivity. Dokonce si švihadlo můžete objednat přesně tzv. na míru, což ocení zejména cvičenci vyššího vzrůstu (www.ropeskipping.myeshop.cz). Rope skippingové švihadlo má několik parametrů, které vám umožní dosahovat co nejoptimálnějších výsledků. Rope skipping není pouze aktivitou jednotlivců, kdy skáče jeden cvičenec přes jedno švihadlo. V rope skippingu využíváme různých délek švihadel podle toho, kolik cvičenců se na aktivitě podílí:

a) Single rope – jedno švihadlo pro jednoho skokana (dle výšky postavy cvičence)
b) Two in the loop – jedno delší švihadlo (přibližně 320 cm) pro dva skokany (pro cvičení dvojic)
c) Long rope – dlouhé švihadlo pro nejméně tři cvičence (přibližně 4m), největší počet cvičenců není nijak omezen, jen záleží na vás, jak dlouhé švihadlo máte. Do desetimetrového švihadla se vejde i 20 žáčků a žákyň prvního stupně. Na vysokoškolské studenty používám i 16 m, to se ale už obtížně točí.
d) Double Dutch – dvě protisměrně se točící švihadla, rovněž různých délek dle počtu a šikovnosti cvičenců.
e) Kombinace výše uvedených možností jsou téměř nekonečné, záleží jen na kreativním přístupu cvičenců a učitelů.

Základním znakem Rope skippingových švihadel je prodloužená rukojeť, která umožní realizovat rozmanité dovednosti „triky“ (zejména s využitím kříženi paží např. cross – vajíčko) i osobám s méně pohyblivým ramenním kloubem. Švihadlo je složeno z navlečených plastových korálků, které působí jako mírná zátěž a tudíž udržují krásně prokreslený tvar švihadla, ale ještě navíc umožňují skákat ve venkovním prostředí. Při cvičení venku nehrozí prodření celého švihadla  - při dlouhodobém skákání na hrubém povrchu se prodře pouze korálek, který je v těsném kontaktu se zemí – porušený korálek vyjmete a můžete skákat dál. Švihadla jsou různobarevná, tudíž dobře viditelná, což ocení zejména děti.

3. Rope skippingové soutěže V ČR

V lednu proběhla první rope skippingová soutěž v Praze pod názvem JUMP ROPE Ex – ve spolupráci s Japonským partnerem firmou Phanasonic , Stallking a Rope skipping centrum. Na soutěži se sešlo 120 skokanů ve věku od 6 do 12 let. Soutěž spočívala ve skupinovém skákání přes jedno 10 metrové švihadlo. Akce potvrdila, že v České republice jsou základní školy, kde učitelé mají chuť pracovat se svými žáky a připravovat je kontinuálně na měření sil s ostatními formou soutěže. Zejména z tohoto důvodu jsme se rozhodli soutěž zopakovat již letos 15. Května. Při květnové soutěži jsme rozšířili věkové kategorie i discipliny.

a) Skákání přes desetimetrové švihadlo
Soutěž je určena dvanácti až dvaceti členným týmům dětí ve věkovém rozpětí 6 – 12 let (další věkové kategorie naleznete na webových stránkách www.ropeskipping.cz) Toto věkové rozmezí umožňuje učitelům spojit děti z různých ročníků. Využívá se desetimetrového lana s dlouhou rukojetí (rukojeť je přibližně 60 cm dlouhá). Cílem soutěže je získat co nejvyšší možný počet bodu za přeskoky a za výměny skokanů uvnitř švihadla. Základní počty přeskoků se stanovují z počtu cvičenců uvnitř švihadla při zahájení soutěže a násobí se počtem přeskoků. Pokud uvnitř švihadla je 10 cvičenců a přeskočí švihadlo 30x, mají 300 bodů. Pokud je ve švihadle 12 cvičenců a přeskočí 30x, tak získají 360 bodů. Další body získává tým za tzv. výměny. Výměnou se myslí situace, kdy na konec zástupu vskočí do švihadla cvičenec, který přeskočí společně s týmem nejméně jedenkrát švihadlo a zepředu zástupu jeden cvičenec odejde. V průběhu výměn nesmí klesnout úvodní počet cvičenců ve švihadle. Jedna výměna je za pět bodů. Celkový počet bodů je součinem základních bodů a bodů za výměny. Celá tato soutěž dává velikou volnost při volbě taktiky. Může se zdát, že strategicky lepší je mít ve švihadle co nejvíce cvičenců, ovšem více cvičenců uvnitř znamená méně místa a větší pravděpodobnost chyby. Výměny jsou riskantní, ale naopak lze takto získat vyšší počet bodů a v mezičase, krátký odpočinek.
Soutěž umožňuje pracovat učitelům s větším počtem cvičenců najednou a každému z nich zabezpečit adekvátní roli v týmové spolupráci. Žáci se vzájemně potřebují, což může být velikou motivací.

b) Rychlostní štafeta týmů
Štafeta čtyřčlenných týmů je složena z rychlostního skákání střídnonož a z dvojšvihů (pro kategorii nad 12 let) a pro kategorie do 11 let skákání střídnonož a přeskoky snožmo. Čtyři členové  družstva stojí ve vymezeném čtverci s připravenými švihadly. Čtverec je ohraničen barevnou páskou. Po ohlášení startovacích povelů začne skákat první z družstva střídnonož  po dobu 30 s. Po výrazném povelu „switch“ (výměna) začne skákat druhý, který využívá rovněž přeskoku střídnonož po stejně dlouhou dobu. Třetí a po něm čtvrtý závodník skáče dvojšvihy, každý rovněž po dobu 30s (kategorie do 11 let realizuje základní přeskok snožmo). Cílem této discipliny je naskákat co nejvyšší možný počet přeskoků za 4x30 s. Přičemž u skákání střídnonož se započítává pouze doskok pravé nohy.

c) Double dutch – speed
V této disciplině závodí čtyři členové z družstva, kteří se vždy po 45 vteřinách střídají v přeskoku snožmo (pouze pro tento ročník soutěže) dvou dlouhých protisměrně se točících švihadel. Rozhodující je kvalitní nácvik předávky švihadel. Švihadla by se v ideálním případě neměla zastavit. Protože cvičenci v České republice s touto závodní disciplinou mají zatím malé zkušenosti, povolujeme pro první ročník soutěže skákání snožmo (v oficiálních rope skippingových soutěžích se tato disciplina realizuje přeskokem střídnonož a započítává se pouze doskok pravé nohy).

4. Rope skipping jako mezilidská komunikace

Nahlížíme-li na rope skipping z hlediska mezilidské komunikace, tak aktivity s dlouhými švihadly, tzv. double dutch a jejich kombinace, jsou typickou ukázkou cvičení vyžadujícího spolupráci a komunikaci skupiny. Cvičenci se navzájem potřebují. Úspěch jednotlivce je považován za úspěch skupiny. Pohybové aktivity se švihadly a široká škála jednotlivých dovedností umožňují cvičencům postupovat svým individuálním tempem a zaujímat různé role v pohybové hře. Dovednosti lze řadit od nejjednodušších, které zvládnou i děti předškolního věku, až po ty nejsložitější, patřící svou obtížností do soutěžního sportu. Cvičenec může postupovat podle své aktuální dovedností ale i kondiční úrovně.

5. Funkční dopady rope skippingových aktivit na organismus

Rope skippingové pohybové aktivity, tedy aktivity s použitím různě dlouhých švihadel, jsou se svým širokým rejstříkem pohybových možností vhodné k sestavení pohybových programů. Dopad rope skippingových pohybových aktivit dělíme do dvou hlavních rovin.

1. rovina: přivedení dětí k pravidelnému každodennímu pohybu
2. rovina: pohybová kultivace

1. Ovlivnění pohybových dovedností:

a) učení se novým dovednostem s různě dlouhými švihadly: kroužení ve všech rovinách, přeskakování, vypouštění, vyhazování, chytání, uchopování, předávání, namotávání,
b) zefektivnění jednotlivých fází odrazu a kontrolovaného doskoku.

2. Ovlivnění pohybových předpokladů:

a) komplexní zatížení kloubně svalového systému s důrazem na svalstvo dolních končetin,
b) dynamická síla dolních končetin,
c) dynamická rovnováha,
d) rychlost pohybu dolních končetin,
e) obecná vytrvalost,
f) koordinace,
g) prostorová orientace,
h) reaktibilita.

Dále skrze rope skippingové pohybové aktivity ovlivňujeme kreativitu, hravost, cit pro rytmus, časování pohybu, týmovou spolupráci a mezilidskou komunikaci.
Vzhledem ke snadné dostupnosti a aplikovatelnosti rope skippingu předpokládám, že tato aktivita rozšíří možnou nabídku školních či volnočasových pohybových aktivit dětí na ZŠ.