Zastupitelstvo MČ Praha 7 vyhlásilo místní referendum o hazardu

Zastupitelstvo MČ Praha 7 na svém zasedání dne 9. prosince 2013 vyhlásilo konání místního referenda o budoucnosti hazardu na území městské části. Občané budou moci v referendu rozhodnout, zda bude Praha 7 pokračovat v dosavadní postupné regulaci heren, nebo zvolí okamžitou nulovou toleranci. Místní referendum se uskuteční současně s volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 23. a 24. května 2014.  

„MČ Praha 7 považuje referendum za významný prvek přímé demokracie a silně vnímá vůli občanů podílet se na správě věcí veřejných a rozhodovat o důležitých otázkách, které se bezprostředně dotýkají života v sedmé městské části. Vyhlášením místního referenda reagujeme na intenzivní celospolečenskou i lokální diskuzi o efektivním přístupu obcí k loteriím a sázkovým hrám. Zároveň tím reflektujeme skutečnost, že se v sedmé městské částí koná sběr podpisů pro vyhlášení referenda za nulovou toleranci vůči hazardu,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.   
 
MČ Praha 7 dlouhodobě udržuje trend systematické regulace hazardu, v jehož důsledku dochází k výraznému úbytku heren na území městské části. Zastupitelstvo rozhodlo, že s ohledem na zvýšený zájem veřejnosti o danou problematiku se jeví být optimální přímé zapojení občanů do závazného rozhodnutí o dalším postupu městské části v této věci.
 
MČ Praha 7 se ztotožňuje se záměrem iniciátorů petice vyvolat referendum o otázce nulové tolerance. Zároveň však považuje za nutné dát v rámci místního referenda prostor také dalšímu názorovému proudu, který upřednostňuje postupnou regulaci, která by v konečném důsledku rovněž moha vést k celkovému vymístění hazardu z území Prahy 7. Tento postup se rovněž shoduje s většinovým názorem Zastupitelstva MČ Praha 7. 
 
„Vyhlášení místního referenda pouze o otázce navrhované iniciátory petice by občany stavělo do neadekvátní pozice, kdy by byli nuceni buďto vyjádřit souhlas s okamžitou nulovou tolerancí, nebo přistoupit na zachování heren na území Prahy 7 v libovolném rozsahu. Z tohoto důvodu byla zformulována druhá otázka, která by městskou část zavázala k pokračování v systémové redukci provozoven s loterijemi a sázkovými hramy pod maximální možnou hranici 20 povolených míst. Tento postup by nám umožnil koncepčně omezovat počet provozoven od dvaceti až do nuly s možností průběžného vyhodnocování dopadu regulace v praxi,“ doplnil starosta Marek Ječmének.  
    
Zastupitelstvo městské části může rozhodnout o konání místního referenda prostou většinou hlasů všech členů zastupitelstva městské části. Pro platnost místního referenda je nezbytná účast 35% voličů. Aby se výsledek referenda stal pro městskou část závazným, musela by pro jednotlivé otázky hlasovat nadpoloviční většina hlasujících, která by však zároveň představovala alespoň 25 % všech osob oprávněných hlasovat v místním referendu.  
 
Otázky pro místní referendum vyhlášené Zastupitelstvem MČ Praha 7:
 
1. "Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, aby na území MČ Praha 7 došlo k redukci na maximálně 20 provozoven provozujících loterie a sázkové hry uvedené v § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, tj. zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů na celém území MČ Praha 7?" 
 
2. "Souhlasíte s tím, aby Městská část Praha 7 vyzvala Zastupitelstvo hlavního města Prahy k vyhlášení nulové tolerance provozování loterií a sázkových her uvedených v § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, tj. zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů na celém území MČ Praha 7?"