Praha 7 podpořila již 144 nájemníky zasažené deregulací

Městská část Praha 7 počátkem roku 2009 zahájila program podpory vybraných skupin nájemníků obecních i soukromých bytů, kteří se s ohledem na probíhající deregulaci nájemného dostali do tíživé finanční situace. Program je zaměřen na příjemce starobního či plného invalidního důchodu a osamělé rodiče pečující o zdravotně postižené dítě. Za dva a půl roku v rámci tohoto programu sedmá městská část vyplatila 144 nájemníkům částku v celkové výši 523 200 Kč.

„Rok od roku zaznamenáváme, že je o tuto finanční pomoc čím dál větší zájem. Přestože Praha 7 v minulých dvou letech z důvodu dopadů světové ekonomické krize k deregulaci nájemného nepřistoupila, majitelé soukromých bytů obvykle nájemné dále zvyšovali. Řada občanů se tak dostávala do obtížných životních situací. Tak zatímco v roce 2009 zažádalo o finanční výpomoc 12 občanů, v prvním pololetí tohoto roku jsme podpořili již 84 žadatelů,“ uvedla radní MČ Praha 7 Marcela Justová.    

V roce 2009 MČ Praha 7 vyhověla 12 žádostem o finanční podporu v celkové výši 42 300 Kč. V roce 2010 obdrželo 42 žadatelů celkem 193 200 Kč. V prvním pololetí tohoto roku sedmá městská část podpořila 84 žadatele částkou ve výši 285 700 Kč.

Oproti předcházejícím dvěma letům byla letos finanční pomoc zvýšena o 200 Kč.

„K navýšení příspěvku jsme přikročili z důvodu narůstajících nákladů na bydlení. Jsem moc ráda, že se nám i ve velice napjatém rozpočtu podařilo dát potřebné finanční prostředky dohromady. Naším cílem je přispět ke zmírnění značné finanční tíže doléhající na naše občany. Vycházíme přitom z principu, že sociální politika by měla být cílená adresně a nikoli plošně. Proto jsme se zaměřili na ty skupiny obyvatel, u kterých lze předpokládat, že pomoc obce potřebují nejvíce,“ uvedla radní MČ Praha 7 Marcela Justová.

Do sociálního programu přímé adresné finanční podpory se mohou kdykoli v průběhu roku 2011 zapojit domácnosti na území sedmé městské části,
u nichž bylo v tomto roce uplatněno jednostranné zvýšení nájemného a již pobírají příspěvek na bydlení. Tyto domácnosti musejí sestávat výhradně z příjemců starobního či plného invalidního důchodu. Dále je program určen osamělým rodičům, kteří se celodenně starají o těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči. Žádný z příslušníků domácnosti přitom nesmí být vlastníkem nemovitosti určené k trvalému bydlení. Žadatelé rovněž musejí hradit nájemné pravidelně a na užívaném bytě nesmí váznout žádná pohledávka. Minimální délka trvalého pobytu žadatele musí být nejméně 5 let. Žadatel rovněž nesmí odmítnout případnou nabídku Městské části Praha 7 k uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu nebo bytu v Domě s pečovatelskou službou.

Žádosti o finanční podporu přijímá Odbor sociální a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 7, oddělení doplňkové péče. V případě kladného vyřízení obdrží žadatelé finanční příspěvek v následující výši:

- velikost bytu do 50m2 - 500,- Kč měsíčně
- velikost bytu 50-100m2 - 600,- Kč měsíčně
- velikost bytu nad 100m2 - 700,- Kč měsíčně

Příspěvek bude vyplácen pololetně na účet nebo v hotovosti.

Žádost je třeba podat na předepsaném formuláři na rok 2011, který bude žadateli poskytnut na místě, příp. je k dispozici ke stažení na internetových stránkách www.praha7.cz, stejně jako metodika zapojení do sociálního programu Prahy 7.