Praha 7 zvyšuje finanční pomoc nájemníkům zasaženým deregulací

Městská část Praha 7 navazuje na program podpory vybraných skupin nájemníků obecních i soukromých bytů, kteří se s ohledem na probíhající deregulaci nájemného dostali do tíživé finanční situace. Oproti předcházejícím dvěma letům bude letos finanční pomoc zvýšena o 200 Kč.

Program je zaměřen na příjemce starobního či plného invalidního důchodu a osamělé rodiče pečující o zdravotně postižené dítě. 

„K navýšení příspěvku jsme přikročili z důvodu narůstajících nákladů na bydlení. Naším cílem je přispět ke zmírnění značné finanční tíže doléhající na naše občany. Vycházíme přitom z principu, že sociální politika by měla být cílená adresně a nikoli plošně. Proto jsme se zaměřili na skupiny obyvatel, u kterých lze předpokládat, že pomoc obce potřebují nejvíce,“ uvedla radní MČ Praha 7 Marcela Justová.

Do sociálního programu přímé adresné finanční podpory se mohou kdykoli v průběhu roku 2011 zapojit domácnosti na území sedmé městské části, u nichž bylo v tomto roce uplatněno jednostranné zvýšení nájemného a již pobírají příspěvek na bydlení. Tyto domácnosti musejí sestávat výhradně z příjemců starobního či plného invalidního důchodu. Dále je program určen osamělým rodičům, kteří se celodenně starají o těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči. Žádný z příslušníků domácnosti přitom nesmí být vlastníkem nemovitosti určené k trvalému bydlení. Žadatelé rovněž musejí hradit nájemné pravidelně a na užívaném bytě nesmí váznout žádná pohledávka. 

Žádosti o finanční podporu přijímá Odbor sociální a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 7, oddělení doplňkové péče. V případě kladného vyřízení obdrží žadatelé finanční příspěvek v následující výši:

- velikost bytu do 50m2 - 500,- Kč měsíčně
- velikost bytu 50-100m2 - 600,- Kč měsíčně
- velikost bytu nad 100m2 - 700,- Kč měsíčně

Příspěvek bude vyplácen pololetně na účet nebo v hotovosti.

Žádost je třeba podat na předepsaném formuláři na rok 2011, který bude žadateli poskytnut na místě, příp. je k dispozici ke stažení na internetových stránkách www.praha7.cz, stejně jako metodika zapojení do sociálního programu Prahy 7.

V rámci podání žádosti je třeba doložit:

- kopii Oznámení o přiznání příspěvku na bydlení vydané pracovištěm státní sociální podpory Praha 7  
- kopie platné smlouvy o nájmu bytu
- platný evidenční list, ne starší 3 měsíců
- potvrzení správní firmy, že na předmětném bytě nevázne pohledávka
- potvrzení z centrální evidence Katastru nemovitostí o tom, že žadatel není vlastníkem nemovitosti určené k trvalému bydlení
- potvrzení o příjmech všech členů domácnosti uvedených v evidenčním listu; za osoby bez vlastních příjmů dokládají příjem osoby, které k nim mají vyživovací povinnost
- potvrzení o výši starobního resp. plného invalidního důchodu

www.praha7.cz